Annonce

Børne- og undervisningsminister, Pernille Rosenkrantz-Theil, kunne sammen med formand for KL’s Børne- og Undervisningsudvalg, Thomas Gyldal, præsentere en ny politisk aftale, der i højere grad sætter kommunerne fri, når det gælder ukrainske flygtningebørn. Det glæder Magnus te Pas, chef for Dagtilbud, Skoler og Fritid i Fredericia Kommune.

Det bliver i langt højere grad op til den enkelte kommune hvordan man ønsker at håndtere situationen omkring de ukrainske børn der er kommet til landet. I Fredericia Kommune er der kommet et beskedent antal ukrainske flygtninge, hvorfor presset på skolerne indtil nu ikke er voldsomt stort. En erfaren personalegruppe på Høgevej har genoptaget en modtageklasse – og har mulighed for at åbne yderligere to.

– Indtil videre er vores status, at vi har orienteret børne- og skoleudvalget om, at vi har fået 23 børn, heraf 5 på børnehave niveau og 13 børn på vej til indskrivning på skoleområdet. Indtil videre sidder vi til møder i Børne- og Undervisningsministeriet omkring reglerne – og vi har kommuner der er foran os og har fået en del ind. De har alle gjort noget forskelligt. Så vi lytter meget til de andre kommuner og hører deres erfaringer, fortæller Magnus te Pas, chef for Dagtilbud, Skoler og Fritid i Fredericia Kommune.

– Vi har to der er flyttet til Taulov-Skærbæk-området. Den ene er flyttet til Høgevej, fordi forældrene flyttet. Der er altså én tilbage på Taulov Skole og så er resten placeret i en modtageklasse på Høgevej. Det er fordi vi har rigtig gode erfaringer. I og med, at det er Sct. Joseph Hospital blandt andre har indkvarteret dem, gør, at det giver god mening på Høgevej. Der har vi to modtageklasser. Vi har kun startet en indtil videre, men vi har mulighed for at starte både nummer to og nummer tre, forklarer Magnus te Pas.

Ny politisk aftale giver flere muligheder

Den politiske aftale, som et stort flertal i Folketinget står bag, giver kommunerne udvidede muligheder i at finde den eller de løsninger der passer perfekt lokalt. Formand for KL’s Børne- og Undervisningsudvalg, Thomas Gyldal, sagde til pressemødet, at der ikke findes én løsning der passer alle – og at det derfor er vigtigt, at kommunerne får gode muligheder for selvbestemmelse. Det er også en melding der vækker glæde i forvaltningen i Fredericia Kommune.

– Den aftale der er kommet nu gør, at før har der været meget nøgterne krav for hvad man må og ikke må – for vi har prøvet det før med blandt andet de syriske flygtninge og de bosniske flygtninge. Der har været en stor forskel på hvad man har skullet her. Det der er erfaringerne indtil videre er, at til trods for sproget kommer de fra et skolesystem der minder lidt om det vi har i Danmark. Så det er ikke så fremmed for dem, siger Magnus te Pas og fortsætter:

Annonce

– Der er også dem der ikke ønsker undervisning, men i stedet følger virtuel undervisning. Nu kan man både undervise på engelsk og ukrainsk. Før skulle hovedsproget være dansk. Så det her er en god mulighed for at vælge. Og bruge andre muligheder.

Det ukrainske skolesystem minder i store træk om det danske, og der er i forvejen udvekslingsaftaler mellem Danmark og Ukraine. Børne- og undervisningsminister Pernille Rosenkrantz-Theil forklarede, at man i Ukraine har god erfaring med virtuel undervisning efter coronapandemien – og at man her har optaget virtuel undervisning, der muliggør stort set fuld læring i forhold til pensum for alle klassetrin.

Indtil videre er denne virtuelle undervisning et alternativ til den almindelige danske skole, men Magnus te Pas afviser ikke, at man kan kombinere de to muligheder i det danske skolesystem.

– Jeg vil ikke afvise noget lige nu. Det der er rigtig vigtigt for os er, at der ikke er et læringstab. Jeg vil ikke afvise at samle en gruppe elever og lade dem få virtuel undervisning på ukrainsk, men i en dansk skole. Lige nu er der gode muligheder for at lave en god kombination, siger Magnus te Pas.

Fakta om den politiske aftale

Mulighed for at fravige gældende regler i dagtilbuds- og folkeskoleloven i relation til fordrevne børn og unge fra Ukraine.

På dagtilbudsområdet får kommunerne:

 • Mulighed for at fravige krav om dansk sprogstimulering til børn med behov.
 • Mulighed for at fravige krav om, at tosprogede børn med behov for sprogstimulering skal optages i et sprogstimuleringstilbud i form af et dagtilbud 30 timer om ugen.
 • Mulighed for at fravige reglerne om obligatorisk læringstilbud 25 timer ugentligt til børn fra udsatte boligområder.
 • Mulighed for at fravige krav om dansk tale i private pasningsordninger.
 • Mulighed for at fravige krav om danskkundskaber og forudgående ophold i Danmark i 7 ud af de seneste 8 år for tilskud til pasning af egne børn.
 • Mulighed for at tilbyde befordring mellem børnenes hjem og et dagtilbud.
 • Pasningsgarantien på dagtilbudsområdet fastholdes

På grundskoleområdet får kommunerne:

 • Mulighed for at fravige regler om sprogprøver og sprogstimulering i udsatte boligområder.
 • Mulighed for at anvende ukrainsk og engelsk som undervisningssprog samt tilrettelægge undervisningen som virtuel fjernundervisning i modtagelsestilbud.
 • Mulighed for en mere fleksibel tilrettelæggelse af modtagelsesklasser, herunder at fritage fra undervisning i enkeltfag (dog ikke i dansk og matematik) og mulighed for at etablere tværgående modtagelsesklasser, fx ved køb af pladser i tilstødende kommuner eller oprettelse af nye tilbud med tværkommunal drift.

Nye særlige tilbud på dagtilbudsområdet og særlige grundskoletilbud til fordrevne børn og unge fra Ukraine

 • Kommunerne får mulighed for at etablere særlige tilbud i form af et dagtilbud til børn fra Ukraine, hvor der ikke vil være krav om dansk tale. Tilbuddene vil være fritaget fra visse regler i dagtilbudsloven, fx kravet om dansk sprogstimulering, mens øvrige krav til dagtilbud fortsat vil gælde, herunder fx om forældrebestyrelser, sund frokost, reglerne om tilskud, egenbetaling og mulighed for fripladstilskud.
 • Kommunerne får mulighed for at etablere særlige grundskoler til elever fra Ukraine. Ordningen vil ikke være omfattet af folkeskoleloven. Eksempelvis stilles der ikke krav om undervisningstimetal, fagrække, Fælles Mål, kvalifikationskrav til lærere og klassestørrelser. Samtidig gives der mulighed for ikke at undervise på dansk, og at en større del af undervisningen kan foregå virtuelt, herunder ved brug af materiale fra det ukrainske undervisningsministerium. Undervisningen skal dog stå mål med folkeskolens undervisning.

Virtuel undervisning på engelsk og ukrainsk for fordrevne elever, kursister og deltagere fra Ukraine

 • Ungdoms- og voksenuddannelsesinstitutioner gives mulighed for at anvende ukrainsk og engelsk som undervisningssprog samt til at tilrettelægge undervisningen som virtuel fjernundervisning.

Supplerende redskaber for tilvejebringelse af kapacitet

 • Kommunerne får mulighed for at fravige blandt andet areal- og ventilationskrav for dagtilbud og grundskoler.
 • Kommunerne får mulighed for at anvende ledig kapacitet på for eksempel den forberedende grunduddannelse, gymnasiale uddannelser, erhvervsskoler og voksenuddannelsescentre til undervisning af fordrevne unge fra Ukraine i udskolingen.
 • Kommunerne kan desuden anvende de eksisterende muligheder for at købe pladser på fri- og privatskoler, efterskoler og frie fagskoler, herunder finansiere forældrebetalingen, med henblik på at udnytte kapacitet på disse skoler, ligesom kommunerne kan indgå overenskomst om at oprette særlige tilbud om grundskoleundervisning til visse tosprogede elever på fri- og privatskoler.
Annonce