Omkring 600 skolebørn i Kolding har været igennem et af stadsarkivets undervisningsforløb, siden der blev startet en uddannelsestjeneste op sidste år. Kolding Stadsarkiv er således helt i front, når det gælder at tilbyde nye undervisningstilbud til Folkeskolen. Arkivets vision er at sætte samlingerne i spil på nye måder og til nye brugere. Derfor arbejdes der aktivt på en etablering af en permanent uddannelsestjeneste fra ’vugge til grav’.

Stadsarkivet er allerede rigtig godt på vej. Arkivet har det seneste år hentet godt en halv million i eksterne midler til udvikling af særlige tilrettelagte undervisningsforløb for Folkeskolens mellemtrin (4.-6. klasse) og udskoling (7.-9. klasse).

Det er TREFOR’s værdipulje, Nationalt Netværk af Skoletjenester og Historielab – Nationalt Videncenter for Historie og Kulturarvsformidling, der har støttet udviklingsarbejdet på arkivet.

Med afsæt i den ny folkeskolereform og kravet om ’den åbne skole’, hvor skolerne i højere grad skal inddrage det omgivende kulturliv i undervisningen, har stadsarkivet taget fat på at omsætte denne vision til praksis.

– Undervisningsforløbene har gjort det tydeligt, at børnenes direkte møde og arbejde med de autentiske kilder, har givet dem en ny dimension på historieundervisningen, siger stadsarkivar Lene Wul.

Gennem en åben designproces er der sammen med lærere fra Bramdrup Skole, Ålykkeskolen, Brændkjærskolen og Sct. Michaels Skole i 2015 blevet udviklet fire nytænkende undervisningskoncepter til Folkeskolens mellemtrin, hvor der i et tværfagligt krydsfelt mellem historie og billedkunst er skabt en ny måde at undervise fagene på.

– Der var plads til både den lidt urolige dreng med store udfordringer i forhold til finmotorikken og den lidt mere stille, sirlige med den spidse blyant og styr på detaljen, siger Per Nielsen fra Eltang Skole.

De fire forløb spænder over emner som demokrati, identitet, industrialisering og velfærdsamfund under følgende overskrifter: ”Demokratiet og de 7 F’er”, ”Hvem er jeg? – Aagaards portrætter”, ”Før, nu og fremtid” og ”Den forunderlige rejse”.

I 2016 vil der være fokus på udskolingstrinnet, idet Historielab har bevilget 295.000 kr. til udviklingsprojektet. Projektet inddrager op til 10 af kommunens skoler i udviklingsdelen og sammen med en række af de mindre lokalhistoriske arkiver rundt i kommunen, skal der udvikles en række undervisningstilbud, der tager udgangspunkt i elevernes helt nære område.

Arkivets foreløbige erfaringer viser, at den måde, der er blevet arbejdet på, har tilgodeset forskellige læringsstile på samme tid og at flere børn pludselig opdager, at de får succes med den opgave, som de skal løse. Alle undervisningsforløb munder ud i et konkret produkt, som der kan arbejdes videre med, når de kommer tilbage til skolen.