Et bredt politisk flertal er netop blevet enige om en aftale for en ny og bedre læreruddannelse. Økonomien styrkes med 125 mio. kr. allerede fra 2023 og med 200 mio. kr. årligt fra 2024, så de studerende får flere timer, mere praktik, feedback og vejledning.

Læreruddannelsen får nu et markant løft.

Regeringen har netop indgået en aftale om en ny læreruddannelse med et bredt flertal, der styrker økonomien med 125 mio. kr. allerede fra 2023 og med 200 mio. kr. om året fra 2024.

Aftalen skal sikre en højere kvalitet på uddannelsen og en bedre sammenhæng til hverdagen som lærer. Og dermed bidrage til en styrket folkeskole.

Det skal blandt andet bidrage til en mere ambitiøs og attraktiv uddannelse for kommende studerende, at flere færdiggør studiet, og at flere bliver i faget og i folkeskolen efterfølgende.

 • Højere kvalitet: Flere timer, mere praktik, tættere på folkeskolen
 • Aftalen sikrer, at de lærerstuderende vil få to til fire timers undervisning mere om ugen for at styrke fagligheden.
 • Praktikperioden bliver forlænget med en tredjedel, så de studerende har praktik på alle fire år.
 • Kommunerne får nye opgaver med bl.a. mere praktik, øget praksissamarbejde med uddannelsen og uddannelse af praktikvejledere. Hermed lægges grunden til udvikling af egentlige uddannelsesskoler. Opgaverne finansieres fra 2024 i kommunerne inden for rammerne af bloktilskuddet svarende til 75 mio. kr. årligt.
 • De studerende vil få mere feedback og vejledning. Blandt andet i form af årlige studiefaglige samtaler.
 • De studerende vil få mere øvelsesbaseret undervisning i f.eks. klasseledelse, inklusion og skole-hjem-samarbejde mv.
 • Specialpædagogik indføres som undervisningsfag på læreruddannelsen.
 • Uddannelsen afsluttes med en lærerfaglig bacheloreksamen, der består af en større skriftlig opgave og en mundtlig prøve. Gennem uddannelsen vil der være i alt 10 professionsrettede prøver.
 • De mange og detaljerede mål i de nuværende fagbeskrivelser forenkles og erstattes med klare formål for uddannelsen, så den enkelte underviser og uddannelse får mere frihed.
 • Modulopbygningen afskaffes, og fagene bliver omdrejningspunkt. Det skal bidrage til et stærkere fællesskab under uddannelsen og understøtte højere trivsel og lavere frafald.

  Det forventes, at den nye læreruddannelse er klar til de nye lærerstuderende, der begynder i august 2023. Den eksisterende læreruddannelse tilpasses i videst muligt omfang.

Uddannelses- og forskningsminister Jesper Petersen siger:

– Jeg er en glad og stolt minister i dag. Den nye og bedre læreruddannelse vil gavne de studerende, folkeskolen og eleverne. Lærerne gør en kæmpe en forskel for vores børn, og gode skoler handler i høj grad om dygtige lærere. Aftalen medfører flere timer, højere kvalitet og mere praktik for de studerende, så man ganske enkelt er mere parat til den alsidige opgave det er at være lærer i dag. En fagligt ambitiøs og forbedret uddannelse er samtidig et vigtigt skridt for at tiltrække, uddanne og fastholde uddannede lærere nok til eleverne i folkeskolen.

– Tak til udviklingsgruppen for et solidt og grundigt stykke arbejde. Og tak til partierne for samarbejdet om en markant styrkelse af en af de vigtigste uddannelser, vi har.

Ulla Tørnæs, Venstre:
– Det har været centralt for Venstre, at vi sikrer, at læreruddannelsen bliver styrket og gjort mere attraktiv. Skolelærere har en yderst vigtig rolle i vores samfund, og dygtige lærere er afgørende for vores børns dannelse og uddannelse. Venstre gik til forhandlingerne med klare ønsker om mere praktik, bedre mulighed for studieophold i udlandet, flere undervisningstimer og ønsket om en afskaffelse af modulopbygningen. Alle disse ønsker er blevet opfyldt. Det er dog ikke sådan, at Venstre betragter opgaven med at sikre, at der i fremtiden vil være tilstrækkeligt mange lærere for løst med denne aftale. Der er stadig behov for, at vi laver tiltag som sikrer, at der vil blive uddannet og fastholdt flere skolelærere.

Astrid Carøe, Socialistisk Folkeparti:
– Jeg er så glad og stolt over at vi nu endelig styrker og forbedrer læreruddannelsen. Vi sikrer mere vejledning og feedback, flere undervisningstimer, bedre praktik og i det hele taget en mere sammenhængende uddannelse. Det er godt og vigtigt for de studerende på læreruddannelsen – og også for fremtidens folkeskole.

Katrine Robsøe, Radikale Venstre:
– Det skal være mega fedt at læse til lærer! Med den her aftale får de lærerstuderende nye superheltekapper med i rygsækken, når de forlader uddannelsen. Den skal de have med, fordi vores lærerstuderende og lærere er superhelte, der hver dag gør en kæmpe forskel. Jeg er super stolt over, at vi får givet læreruddannelsen et ordentligt løft med mere og bedre praktik, flere undervisningstimer og får gjort en uddannelsen endnu bedre.

Gitte Willumsen, Det Konservative Folkeparti:
– For Det Konservative Folkeparti har det været vigtigt med styrket faglighed, et større fokus på læsning og ordblindhed, og at undervisningen på læreruddannelsen knyttes bedre sammen med praktik. Det synes jeg i al beskedenhed, at vi er lykkedes med. Dengang jeg dimitterede fra lærerseminariet var det med stolthed og høj faglighed. Den følelse håber jeg også, at fremtidens lærere vil have med den aftale, vi har lavet her i dag.

Alex Ahrendtsen, Dansk Folkeparti:
– Dansk Folkeparti er tilfreds med aftalen om læreruddannelsen, der giver flere undervisningstimer, bedre praktik og bedre grundfaglighed. Især hæfter jeg mig ved, at musikfaget får en afprøvning inden optagelse samt at man skal have Musik B for at kunne læse til lærer i musik.

Pernille Skipper, Enhedslisten:
– For Enhedslisten er de flere undervisningstimer og mere praktik en længe ventet forbedring for de kommende lærere og for børnene. Sammen med ændringerne i fagene får fremtidens folkeskolelærere nu endnu bedre forudsætninger for at tackle den stigende ulighed i klasselokalet og rumme børns forskelligheder endnu bedre.