Mandag vedtog Middelfart Byråd et nyt aftalepapir. Her vil man sætte fokus på en række dagsordner for 2022-2025.

Hele Middelfart Kommune skal først og fremmest være et godt sted at leve og bo – med stærke fællesskaber og plads til forskellighed. Men vi vil også være åbne, ambitiøse og attraktive for verden omkring os. Det er essensen af den vision, som byrådet tidligere har vedtaget overskriften ”Broerne begynder her”.

– Jeg er glad for, at det er lykkes at samle alle partierne i det nye Byråd bag en fælles aftale om de vigtigste dagsordener for de kommende år. Vi holder fast i vores strategi om at være et sted, som er dejligt at leve, bo og drive virksomhed. Hvis vi fortsat skal være et smørhul i Danmark, skal vi også i fremtiden turde investere i kvalitet, udvikling og fællesskab. For når bæredygtig vækst, kvalitet i velfærden og attraktivitet går hånd i hånd, så skaber det en positiv spiral, siger borgmester i Middelfart, Johannes Lundsfryd Jensen.

Visionens kerne – med fokus på bæredygtig vækst, sundhed, trivsel og gode velfærdstilbud gennem hele livet – er stadig relevant ved indgangen til den nye byrådsperiode. Men meget har også forandret sig. Væksten i kommunen er markant. Nye borgere kommer til, og virksomhederne i kommunen er bredt set i en rivende udvikling. Klima og biodiversitet er mere udfordret end nogensinde. Og på velfærdsområderne ser vi ind i en fremtid, hvor stigende behov og færre hænder til at løfte opgaverne, udfordrer.

Derfor vil byrådet som det første i den nye valgperiode revitalisere visionen, prioritere de vigtige dagsordner og formulere konkrete, politiske mål i de stående udvalg og Økonomiudvalget.

Ved indgangen til perioden 2022-2025 ser det samlede byråd en række fælles dagsordener, som kræver byrådets fokus. Denne aftale er ikke udtømmende, men tegner et klart billede af, at byrådet står samlet om hovedlinjerne i udviklingen for vores kommunes fremtid. Samtidig ønsker det samlede byråd, at kommunen er en aktiv og udadvendt samarbejdspartner for borgere, virksomheder, foreninger og den øvrige omverden.

Vækst og velfærd som hinandens forudsætninger
Grundlæggende holder byrådet fast i strategien om at sikre fremtidens velfærd for kommunens borgere gennem vækst.

Det betyder, at byrådet:

 • også i den kommende periode vil investere i at være et attraktivt sted at leve – med kvalitet i velfærden, levende lokalområder, aktiv kultur, spændende oplevelser, rig natur og rekreative områder.
 • fortsat arbejder for at tiltrække nye borgere og virksomheder til fællesskabet. Vi skal sikre et aktivt samspil om at være en af Danmarks mest attraktive kommuner at bo og drive virksomhed i.
 • vil sikre gode vilkår og fortsat vækst i antal arbejdspladser sammen med virksomhederne.

For når bæredygtig vækst, kvalitet i velfærden og attraktivitet går hånd i hånd, så skaber det en positiv spiral.

Kvalitet i velfærden
Når målet er at fastholde kommunen som et godt sted at leve og bo, så er fundamentet kvalitet i velfærden – gennem hele livet. Fra sundhedsplejerskens første besøg til det gode liv på plejehjemmene.

Ved indgangen til byrådsperioden tegner rekrutteringsudfordringer – her og nu og på længere sigt – sig som den absolut største udfordring på velfærdsområderne. Derfor vil denne dags-orden have det samlede byråds fokus lige fra begyndelsen.

Udfordringen er akut på ældreområdet. Her vil byrådet:

 • udnytte rammerne i velfærdsaftalen til at mindske regler og bureaukrati – og på den måde fremme faglighed og arbejdsglæde.
 • arbejde med velfærdsteknologi og organisering, der på én gang opleves meningsfuld for borgerne og frigiver tid og hænder til det vigtige – relationen og den nære kontakt.
 • Systematisk arbejde med fastholdelse, flere op i tid og omskoling af ledige for at øge udbuddet af arbejdskraft.

Det er byrådets forventning, at rekrutteringsudfordringerne, ikke bare i Middelfart Kommune men i hele landet, også vil påvirke de øvrige velfærdsområder – på bosteder, i dagtilbud, på skoler. Byrådet er indstillet på at gå nye veje for at sikre hænder til fremtidens velfærd.

Samtidig vil byrådet arbejde for:

 • at der i hele den kommunale organisation arbejdes kontinuerligt og målrettet med at fremme et godt arbejdsmiljø, faglig udvikling og god ledelse.
 • at kommunens ansatte, der hver dag går på arbejde for at gøre en positiv forskel for borgerne, gør det med glæde.
 • at mulighederne i velfærdsuddannelserne synliggøres for kommunens unge.

Sammen med borgerne om velfærden
Dygtige og dedikerede medarbejdere er afgørende for, at borgerne oplever mødet med kommunen som konstruktivt, ordentligt og i øjenhøjde. Sådan skal oplevelsen være uanset om man er i en sårbar situation eller handicappet og har brug for hjælp og støtte, eller man er tilflytter og har brug for en byggetilladelse og dagtilbud til familiens børn.

Byrådet vil i den kommende periode:

 • sætte fokus på, at den samlede organisation yder god service, kommunikerer og indgår i dialog og forventningsafstemning.
 • i endnu højere grad arbejde med dialog og borgerinvolvering – også i udviklingen af velfærdsydelserne.
 • arbejde med initiativer, der gør det lettere for borgerne, der har brug for hjælp og støtte på tværs af afdelinger og lovgivninger.
 • være en aktiv samarbejdspartner og brobygger mellem aktører.

Sundhed og trivsel – med særligt fokus på vores unge
Sundhed og trivsel er en vigtig dagsorden for det samlede byråd. Der skal være plads til alle og vi skal tage ansvar for at hjælpe de, der har det svært.

Byrådet er enige om:

 • at arbejdet med forebyggelse er centralt og skal begynde tidligt med investeringer i mennesker. F.eks. skal vi arbejde med bredere tilbud ift. misbrugsproblematikker.
 • at der skal arbejdes målrettet med inddragelse af borgere, frivillige og foreninger i udviklingen af de muligheder, som det nye Sundheds- og Frivillighedscenter giver.

Mental sundhed og trivsel for børn, unge og ældre ligger byrådet meget på sinde. Vi skal afdæmpe virkningerne af ensomhed, angst og mistrivsel ved at skabe stærke, åbne og nære fællesskaber.

Byrådets fælles dagsordner for perioden er her:

 • at der tages hånd om psykisk sårbare – og deres pårørende.
 • at der bliver et særligt fokus på unge – herunder sikre tilbud til dem, som ikke føler, at de passer ind.
 • at arbejde for et godt ungeliv i kommunen. Med muligheder for at udvikle sig og med plads og rum til forskellighed.
 • at understøtte foreningslivet – og sikre at børn og unge igen finder hinanden efter en tid med Covid 19´s begrænsninger. Herunder ved at understøtte foreningerne i at tiltrække frivillige ledere og instruktører.

Kultur, fritid, events og oplevelser
Byrådet ser kultur-og fritidsområdet som en væsentlig del af attraktivitetsdagsordenen og det kit, der binder os sammen.

Byrådet ser frem til…

 • at være vært for større events og oplevelser sammen med lokale foreninger og andre partnere.
 • udvidelsen af CLAY og det videre arbejde med at realisere MIND og MINDWalk.
 • at arbejde med potentialet ved at lokale kulturinstitutioner bidrager til børnenes læring i skoler og dagtilbud.

I budgetforliget for 2021 var Forligspartierne  enige om at se på indretningen og organiseringen af Kultur- og Fritidsområdet. Dette arbejde afsluttes primo 2022 under ledelse af kommunaldirektøren – med henblik på at sikre tættere administrativ sammenhæng mellem events, kultur, foreningsliv og indsatsen for Bæredygtige Lokalsamfund.

Skoler og dagtilbud med fokus på kvalitet, faglighed og trivsel
På skole- og dagtilbudsområdet er byrådet enig om at fortsætte arbejdet med visionen ”Fra Middelfartbarn til Verdensborger” samt at fastholde et fokus på faglighed og trivsel.

På området er det byrådets fælles dagsorden at:

 • skoler spiller en aktiv rolle i lokalområdet og samarbejder med erhvervsliv og foreninger.
 • skolestrukturen ligger fast, og vi fastholder arbejdet med skolerenoveringsplanen.
 • der lægges en plan for renoveringen af de eksisterende dagtilbud – inde og ude – og afsættes midler til at føre planen ud i livet.
 • bakke op om Skoleudvalgets arbejde for at styrke professionelle og inkluderende læringsfællesskaber. Fællesskaberne skal skabe de bedste muligheder for at så mange børn som muligt kan have deres skolegang i de almene skoler.
 • sikre gode dagtilbud til alle i en tid med et stærkt stigende børnetal blandt kommunens yngste borgere.
 • bakke op om medarbejdere, ledere og forældrebestyrelser gennem bl.a. bedre normeringer på alle kommunens institutioner for at løfte kvaliteten.

Dagtilbudsområdet generelt kigger ind i store opgaver og dagsordener. Med de stigende børnetal, ny tildelingsmodel og forventningen om et stort rekrutteringsbehov. Byrådet er derfor indstillede på at styrke ledelse af dagtilbudsområdet ved at oprette en ny stilling som dagtilbudschef.

Danmarks grønne vækstkommune
I Middelfart Kommune har vi tradition for at gå forrest i udviklingen af konkrete løsninger til at fremme den grønne omstilling. Dette ønsker byrådet fortsat. DK2020 Klimaplanen, Biodiversitetsstrategien og planerne for affaldshåndtering sætter rammen og retningen for de kommende års arbejde.

Byrådet ønsker i perioden at…

 • fortsætte arbejdet med konkrete handlinger, der gavner naturen og skaber grønne og rekreative rammer – f.eks. via en begrønningsplan for alle by- og lokalsamfund.
 • værne om eksisterende, større naturområder og at etablere nye – f.eks. via skovrejsning og etablering af vådområder.

Befolkningsvæksten betyder, at interessen for at investere er meget stor. Byrådet er optaget af…

 • at der ved fremtidige nybyggerier stilles krav til både kvalitet i byggeriet og samspillet med naturen og omgivelserne.
 • at trafiksikkerheden højnes.
 • at der skal være en mangfoldighed i boligudbuddet, så alle også fremover har råd til at bo i kommunen. F.eks. via krav om at etablere almene boliger ved større private byudviklingsprojeker.

Vækst i erhvervslivet
Boliger til alle er samtidig en vigtig brik i at forebygge mangel på arbejdskraft. Ligesom den kommunale organisation oplever udfordringer med at rekruttere, så er dette også den største udfordring for vores lokale virksomheder. En styrkelse af virksomhedernes rekrutteringsgrundlag er en vigtig dagsorden for byrådsperioden, der kræver samarbejde mellem virksomheder, kommune og lokale og regionale aktører.

Byrådet ønsker blandt andet at:

 • samarbejde med arbejdspladser om kommunen som attraktiv karrieredestination.
 • understøtte tiltrækning og fastholdelse af arbejdskraft ved at understøtte attraktive lokalsamfund for borgerne.
 • skabe attraktive miljøer omkring unges uddannelsespraktikker på arbejdspladser i kommunen, så de unge får lyst til at vende tilbage til området, og virksomhederne får lettere ved at skaffe kvalificeret og stabil arbejdskraft i fremtiden.
 • styrke iværksætteri og innovation for at sikre fremtidens vækst.
 • styrke udviklingen af turisme og handel.

At der er fart på væksten generelt i samfundet og gang i byggeriet har også en betydning for kommunens samlede anlægsprogram. Ambitionerne er høje, priserne er steget – og tempoet i det private byggeri stiller krav til den kommunale organisation.

 • byrådet er enige om, at der skal tages stilling til kommunens samlede anlægsprogram – og det efterslæb, der ligger på dette.

De næste skridt i 2022
Byrådet tager fat på processen med at revitalisere vision og strategier for Middelfart Kommune. Det er byrådets forventning, at en ny vision kan godkendes i sommeren 2022.