Den 14. december faldt der dom ved Retten i Odense. I dag har moderselskabet til Dan-Bunkering, Bunker Holding i en pressemeddelelse meddelt, at man ikke anker dommen.

I dommen, der blev afsagt den 14. december i Odense Byret, fandt retten, at man i Dan-Bunkerings russiske filial burde have vidst, at der var en sandsynlighed for, at selskabets russiske kunder anvendte brændstoffet i strid med EU’s sanktioner over for Syrien, og at der for Bunker Holding og dets adm. direktørs vedkommende var handlet uagtsomt i forhold til nogle af de handler, der blev gennemført i foråret 2017. Retten fandt ikke, at disse havde handlet med direkte forsæt til at overtræde EU’s sanktioner, eller at Bunker Holding og dets adm. direktør bevidst havde handlet i strid med EU’s sanktioner.

Bunker Holding, Keld R. Demant og Dan-Bunkering har besluttet ikke at anke dommen, men tager den til efterretning.

Punktum i en kompliceret sag

– Selskaberne har gennem hele forløbet forventet at blive frifundet i sagen, og derfor er vi overraskede over dommen. Vi har besluttet ikke at anke for at få sat et punktum i sagen. Vi har under hele forløbet set med stor alvor på sagen og tager nu dommen til efterretning, siger Klaus Nyborg, næstformand i Bunker Holdings bestyrelse.

Der er tale om en meget kompliceret sag, hvilket også er kommet til udtryk ved, at retten i sagen mod Dan-Bunkering ikke kunne nå til fuld enighed om vurderingen af forsæt.

Dommen viser, at det ikke længere er nok at screene handler med virksomhedens direkte modparter, men peger på behovet for også at kontrollere kundernes modparter, også ud i flere led, for derigennem i sidste ende at kontrollere brugen af det solgte produkt.

Omfattende compliancesystem og -procedurer

Bunker Holding har handlet med olieprodukter til kunder globalt i mere end 40 år og er i dag verdens største bunkervirksomhed. Siden virksomhedens start har Bunker Holding opereret i henhold til internationale sanktioner og løbende udvidet på området i takt med de øgede krav til compliance. I de seneste år er udviklingen og  udbygningen af selskabets systemer intensiveret betydeligt. Bunker Holdings compliancesystem og -procedurer regnes i dag for at være blandt de bedste i shippingbranchen. Systemet tjekker over 100.000 handler om året i forhold til internationale sanktionslister og medieinformation samt benytter Big Data og AI til blandt andet at overvåge skibes sejlmønstre og brug af AIS samt flage og stoppe usædvanlige handels- og betalingsmønstre.

Bunker Holding har siden 2017 styrket og centraliseret sit globale compliance-team, som følger op på, at koncernens complianceprocedurer fungerer optimalt. Desuden har Bunker Holding videreudviklet koncernens interne compliance- uddannelsesprogram for alle medarbejdere, som årligt testes på området, ligesom alle nye tradere gennemgår en intensiv compliance-træning, når de starter i virksomheden. Derudover gennemføres der verden over compliance træning skræddersyet til de lokale kontorers specifikke handelsmønstre og kunder.

I den afsagte dom, som er den første sanktionssag i selskabets mere end 40-årige historie, har Dan-Bunkerings modparter ikke på noget tidspunkt optrådt på EU sanktionslister. Dommen peger dermed på, at det er blevet meget vanskeligt at navigere i forhold til internationale sanktioner og understreger vigtigheden af kontinuerlig intern uddannelse og udvikling af systemer og overvågning.

Stor opbakning fra kunder og samarbejdspartnere også efter dommen

Bunker Holding og Dan-Bunkering har oplevet en fortsat stor og uændret opbakning fra kunder, leverandører, banker og kreditforsikringsselskaber samt tillid til det compliancesystem og -procedurer, som Bunker Holding har opbygget gennem en årrække. Koncernens compliance set-up bliver løbende evalueret og valideret af eksterne, internationale eksperter på området.

Fuld tillid til adm. direktør

Bunker Holdings adm. direktør Keld R. Demant modtog mod forventning en betinget dom for at have handlet uagtsomt. Men retten fandt ikke, at han havde handlet med direkte forsæt eller bevidst havde handlet i strid med EU’s sanktioner. Keld R. Demant accepterer dommen og vælger ikke at anke den.

– Keld R. Demant har bestyrelsens og ejernes fulde tillid og fortsætter uændret som adm. direktør i Bunker Holding, understreger Klaus Nyborg. Torben Østergaard- Nielsen, formand for bestyrelsen i Bunker Holding og medejer af selskabet, udtrykker ligeledes fuld opbakning til Keld R. Demant.

Vi skal lære af sagen

For Torben Østergaard-Nielsen er det vigtigt, at alle i Bunker Holding lærer af sagen.

– Det er en kerneværdi for mig og for hele Bunker Holding koncernen, at vi skal opføre os ordentligt i alt, hvad vi gør. Jeg ser derfor med stor alvor på sagen og det faktum, at retten er kommet frem til, at EU-sanktioner er blevet overtrådt. Det er simpelthen ikke de værdier eller den kultur, vi hverken står for eller er kendt for, og sagen er selvfølgelig noget, der fylder meget hos Dan-Bunkering og Bunker Holding og i høj grad også hos mig. Bunker Holding koncernen er verdens største bunkervirksomhed, og derfor har vi en forpligtelse til at gå foran, sætte de højeste standarder og sikre, at selskaberne til enhver tid overholder alle handelssanktioner, siger Torben Østergaard-Nielsen.