Fredericia Kommune nedlagde den 12. september 2014 forbud efter planlovens § 14 mod nedrivning af det bevaringsværdige stuehus af bindingsværk på gården Tvedgård, Vejlby Kirkevej 30.

Den afgørelse har Natur- og Miljøklagenævnet ophævet, efter ejerne har klaget, og ejerne har nu krav på at få tilladelse til at rive stuehuset ned som ønsket.

Natur- og Miljøklagenævnets begrundelse er, at kommunen har overskredet en tidsfrist i henhold til bygningsfredningsloven i forbindelse med nedlæggelse af forbuddet. Den samme fejl er sket i forbindelse med sagen om Electrolux’ bevaringsværdige administrationsbygning, hvor der også blev nedlagt forbud mod nedrivning. Electrolux har ikke klaget over afgørelsen, men Fredericia Kommune har orienteret ejeren om, at kommunen trækker sit varsel om nedrivningsforbud tilbage.

”Vi beklager, at vi ikke har overholdt de gældende tidsfrister, og By- og Teknikudvalget har bedt forvaltningen om at undersøge, hvordan vi kan forhindre, at den type fejl opstår igen”, udtaler Jean Brahe, formand for By- og Teknikudvalget.

Fredericia Kommune er i god dialog med begge ejere om det videre forløb.

”Vi giver naturligvis tilladelse til nedrivning, hvis ejerne fortsat ønsker det. Ejeren af Electrolux-bygningen er imidlertid stadig åben over for muligheden af at bevare bygningen. Det kræver, at vi kan finde en fornuftig anvendelse af bygningen, som også er økonomisk holdbar. Den proces arbejder vi videre med”, fortæller udvalgsformanden.

Fakta:
For bevaringsværdige bygninger gælder der i bygningsfredningsloven særlige regler for, hvornår et forbud efter planlovens § 14 skal være nedlagt imod en ansøgt nedrivning. Det fremgår således af bygningsfredningslovens § 18, stk. 4, at et sådant forbud mod nedrivning skal være meddelt ejerne senest 2 uger efter indsigelsesfristens udløb. Denne frist har kommunen ikke overholdt.

Afgørelser truffet efter planlovens § 14 kan påklages til Natur- og Miljøklagenævnet. Man kan klage over retlige spørgsmål. Det er fx et retligt spørgsmål, om betingelserne i loven er overholdt. Der kan derimod ikke klages over kommunens faglige vurdering af, om en bygning er bevaringsværdig.