Har kommunalbestyrelsen levet op til det ansvar det har taget på sig, og lever de stadig op til det, eller forsøger de at dække over egen uformåenhed og dermed nægte at respektere reglerne for en kommunalbestyrelse, befolkningen og det ansvar befolkningen har givet dem ved at stemme dem ind i kommunalbestyrelsen?

I Danmark har vi en form for demokrati, det indbefatter Folketinget, regionsråd og kommunalbestyrelser. Kandidater opstilles ved valget og befolkningen stemmer, hvorved de indgår i det demokratiske valg (Begrebet demokrati er græsk, demos = folk, kratei = administration).

Relateret til Folketinget og regering er det især magtens tredeling vi skal være opmærksom på. Den lovgivende, den udøvende og den dømmende. Vi skal sikre os, at disse tre instanser er klart adskilte. Som en fjerde magt kunne vi tale om pressen, der skal være med til at sikre transparens, men den har også meget stor indflydelse på, hvad og hvorledes befolkningen opfatter det, der sker. Så vi kunne egentlig tale om magtens firedeling, da de alle skal være uafhængige af hinanden. Det betyder også, at pressen ikke må være talerør for nogen af de tre magtfaktorer.

Hvis et demokrati skal fungere, skal ovenstående tre eller firedeling af magten fungere. Der skal være transparens i administrationen, således at befolkningen kan følge med i, hvorledes beslutningerne tages og på hvilket grundlag. Debatten i henholdsvis Folketing, region og kommune skal refereres også med hvem, der har sagt hvad, så man bagefter kan se, hvad der er debatteret og aftalt.

Transparensen skal som nævnt give offentligheden indblik i, hvad der foregår, men også sikre imod korruption, da mennesket ofte er svagt relateret til fejl og egen interesse. Hvis der ikke er åbenhed, således at offentligheden kan se, hvad og hvem der beslutter hvad, så vil der være en tilbøjelighed til, at fejl, der ikke opdages, vil føre til: ”det gik denne gang, så går det sikkert igen”. Vi ser det ofte i folkevalgte forsamlinger, at man forsøger at skjule fejl, derfor har vi pressen, der netop opfattes som en fjerde magt. Man kan også sige, at pressen er en form for kontrollant for, at tingene går rigtig til.

Men der er også specielle regler i form af bl.a. habilitet, hvilket betyder, at man i det offentlige ikke kan være medbestemmende for områder, der berører en selv, da man så bliver inhabil, hvilket betyder, at man i givet fald ville kunne tilgodese egne interesser. Det er netop en af de vigtige ting i et demokrati, at de folkevalgte ikke må kunne tilgodese egne interesser på bekostning af almenvellets interesser.

Kommunalbestyrelsen

Det, der særlig skal behandles her, er kommunalbestyrelsens ageren og ansvar. Kommunalbestyrelsen har besluttende myndighed indenfor rammerne af den lovgivning og de bekendtgørelser, der gælder relateret til kommune og lokaladministration. En lovgivning, der overordnet er vedtaget af Folketinget, der har den lovgivende magt.

Det gælder for kommunen såvel som for de andre instanser i demokratiet, at ovenstående regler skal overholdes. Det gælder også, at pressen har et ansvar for, at befolkningen og offentligheden bliver rigtig informeret om det, der foregår i kommunen.

Hvis der opstår et skisma i kommunens administration, så skal der ligge dokumentation for, hvorledes der har været administreret, og hvorledes beslutningerne er blevet taget.

Det skal være muligt at finde tilbage til diverse handlinger og beslutninger.

Fredericia

En særlig interesse knytter sig til Fredericia Kommune (hovedsagelig rådhuset) og kommunalbestyrelsen (jeg anvender her betegnelsen kommunalbestyrelse i stedet for byrådet, da kommunen indbefatter mere end Fredericia by) i Fredericia kommune. Når der er særlig interesse, så skyldes det især, at der øjensynlig har været uregelmæssigheder i relation til ovenstående regler.

Den særlige interesse kredser også omkring, at der formentlig har været uregelmæssigheder af alvorlig karakter gennem flere år. I hvert fald var den en del kritik for mere end 10 år siden.

Fredericia kommune har f.eks. alvorlige misbrugsproblemer, og kommunen er på overførselsindkomst. Det betyder, at der overføres penge fra andre kommuner til Fredericia kommune, da Fredericia kommune åbenbart ikke kan klare sig selv.

Fredericia Kommune

For 11 år siden blev der udarbejdet en bog (I skyggen af Fredericias smukke volde) hvor 50 familier berettede om det, de opfatter som fejlbehandling i den kommunale administration. Når bogen læses, så vidner det om utrolig megen svigt i familieafdelingen. Det ser endda ud til, at ledende personer har talt imod bedre vidende for at sikre sig selv.

En sådan kultur i en kommunes administration er meget uheldig og vil meget let kunne føre til unødig død og ødelæggelse, hvad der åbenbart har været tilfældet for flere familier.

Denne uheldige kultur ser ud til at have overlevet i og med det vi nu har set med borgmesterproblemer og kommunaldirektørproblemer samt flere ledende medarbejdere i kommunen. Omkring 20 ledende medarbejdere har forlade jobbet gennem de senere år, heraf har de 16 åbenbart givet som begrundelse, at der var et dårligt arbejdsmiljø.

I offentligheden er det hovedsageligt Jacob Bjerregaard Jørgensen, der er blevet hængt ud som den store synder. Ligeledes er Annemarie Zacho-Broe en synder, hvad hun måske er? Måske er Jacob Bjerregaard Jørgensen også en synder, men det kan også tænkes, at begge to ikke har haft den nødvendige styrke til at modgå den dårlige arbejdskultur i den kommunale administration, hvorfor de er blevet syndebukke. Jeg siger ikke, at de ikke er det, men der rejser sig mange spørgsmål.

Som følge af bortvisningen af Annemarie Zacho-Bro fra posten som kommunaldirektør har man konstitueret Camilla Nowak Kirkedal var koncerndirektør for Børn, Unge og Kultur.

”Konstitueringen på kommunaldirektørposten efterlader et job som chef for børn-, unge- og kulturområdet, og derfor har byrådet konstitueret Vibeke Kinch som koncerndirektør for Børn, Unge & Kultur.

Vibeke Kinch har tidligere været direktør for Børn og Kultur i Fredericia Kommune. En stilling hun forlod i september 2014 for at blive kommunaldirektør på Fanø. Denne stilling fratrådte hun den 1. oktober sidste år” (Jvf. TVSYD).

Vibeke Kinch var blandt andet direktør i den periode, hvorom bogen I skyggen af Fredericias smukke volde blev skrevet.

Fredericias kommunalbestyrelse

En kommunalbestyrelses opgave er blandt andet at tilse, at administrationen i kommunen foregår efter reglerne og god skik.

Der er vel ingen, der i mere end 10 sekunder tror på, at kommunalbestyrelsen ikke har kendskab til disse dårlige forhold? Hvis de ikke er i stand til, at opfatte disse uregelmæssigheder, så skal de ikke sidde i kommunalbestyrelsen, da det netop er et af deres ansvarsområder, at der bliver rettet op på disse uregelmæssigheder.

Hvis kommunalbestyrelsen så ikke er i stand til at varetage det ansvarsområde, som de qua deres ja til at sidde i kommunalbestyrelsen, må konklusionen være, at de ikke skal sidde i kommunalbestyrelsen.

I kommunalbestyrelsen har økonomiudvalget øget kompetence og borgmesteren sidder normalt ved bordenden. Det betyder, at økonomiudvalget ikke blot har øget magtkompetence, men de har især øget ansvar.

Nepotisme i kommunen

Hvis et kommunalbestyrelsesmedlem har familiemæssige relationer til især de ledende medarbejdere i kommunen, så kommer vi tæt på begrebet nepotisme og videre kan det resultere i inhabilitet. Det må i første instans være kommunalbestyrelsens opgave at sikre, at den slags ikke forekommer. Det kan endda være sådan, at et kommunalbestyrelsesmedlem er med til at ansætte ægtefælden i en ledende position, og springer kæden af. Om det er strafbart er uklart, men de følgende handlinger relateret til inhabilitet kan være strafbare.

Det er således også både nepotisme og inhabilitet, som pressen skal være med til at sikre, at det ikke forekommer. Pressen skal være med til at oplyse om, at man er tæt på nepotisme eller man har overskredet grænsen. I næste ombæring er det habiliteten, der skal oplyses til offentligheden.

Pressen

Når pressen får tilskud fra Staten, så er det jo blandt andet for, at den skal være med til at sikre, at demokratiet fungerer efter hensigten.

Som tidligere nævnt, skal pressen være uafhængig af politikere og administration.

Pressen har særlige beføjelser relateret til den offentlige administration, så de kan få agtindsigt og redegøre herfor i og til offentligheden.

I relation til Fredericia Kommune og Fredericias kommunalbestyrelse kan vi så spørge, om pressen har levet op til det ansvar, som de i realiteten har. Jeg er bange for, at svaret er negativt. Hvis vi skal nævne nogle nyhedsmedier som f.eks. Fredericia Dagblad, så tror jeg, at de hovedsageligt har været formidlere af det daglige uden at være kritiske overfor deres kilder.

Fredericiaavisen var meget kritisk tilbage i tiden, men overskred nogle grænser, så især Socialdemokratiet følte sig ramt på en måde, så de fik ram på den ansvarshavende ved hjælp af retsvæsenet. Men det har så også betydet, at de ikke har følt, at de skulle rette op på noget? Fredericiaavisen blev så opkøbt af nogen, som vi kunne betragte som kommunalbestyrelsens ukritiske formidlere. Senere er det blevet bedre.

Men den generelle konklusion på de lokale medier og dermed den lokale presse har været meget mangelfuld.

Det er noget af en falliterklæring, at Ekstrabladet skal ind i billedet for at få hul på ”bylden”. Der må være nogle lokale skribenter/journalister, der har røde ører helt ned til navlen.

Manglende respekt for befolkningen

På de seneste er de forskellige politiske partier blevet interviewet om de opstiller de samme kandidater som har siddet i kommunalbestyrelsen under det forløb, hvor så meget er gået galt. Til alles skræk og advarsel, så har udsagnene været, at man ikke føler et ansvar for forløbet, så selvfølgelig bliver de opstillet igen.

Vi kan så spørge os selv om, om det ikke er tage ”gas” på befolkningen og på enhver måde at fralægge sig det ansvar, som man har påtaget sig.

Øjensynligt er der ingen i kommunalbestyrelsen, der har fået øjnene op for, at de ikke har taget og båret ansvaret. Nu undersøger de sig selv, måske ansætter de folk i kommunen, så der heller ikke derfra kommer nogen form for kritik. Var der nogen, der talte om korruption?

Jens Jørn Pedersen · Sanddalvej 4 · Fredericia

0 0 stemmer
Artikel Rating
Følg
Notikation om
guest
0 Kommentarer
Inline Feedbacks
Se alle kommentarer