Regeringen og Venstre har indgået aftale om kompensation til de kommuner, der samlet set står til at tabe på lovforslaget om ændret dækningsafgift.

Folketinget behandler i øjeblikket et lovforslag om at ændre på reglerne for dækningsafgiften for private erhvervsejendomme. Lovforslaget udmønter boligskatteforliget og indebærer, at nogle kommuner vil få en stigning i indtægterne fra dækningsafgift, når vurderingerne i det nye vurderingssystem udrulles. 

Det betyder, at nogle kommuner samlet vil få en mindreindtægt, når bloktilskuddet tilpasses for de højere kommunale indtægter.

Regeringen og Venstre er med den nye aftale enige om en fuld kompensation for de kommuner, der samlet set står til et nettotab.

Kompensationen vil gælde frem til og med 2028 og indebærer ekstra statslig finansiering til kommunerne.

Aftale om kompensation for nettotab som følge af ændring af dækningsafgift for private erhvervsejendomme

Det følger af boligskatteforliget fra 2017, at dækningsafgiften for private erhvervsejendomme skal fastsættes, så provenuet fra 2022 bliver som i 2014, justeret for ændringer i satserne fra og med 2017.

Dette udmøntes med Lov om ændring af lov om kommunal ejendomsskat, ejendomsvurderingsloven og forskellige andre love (L88).

Det følger heraf, at provenuet fra dækningsafgift af erhvervsejendomme vil stige med ca. 37 pct. ift. 2021- niveauet i kommuner, der udskriver dækningsafgift. Der foretages efter vanlig praksis en modregning i bloktilskuddet ved øgede nettoskatteindtægter i kommunerne.

Det betyder, at en række kommuner vil få en mindreindtægt som følge af nedsættelsen af bloktilskuddet.

Regeringen og V er enige om en fuld kompensation for de kommuner, der samlet set får et nettotab ved en nedsættelse af bloktilskuddet som følge af ændringen af dækningsafgiften for private erhvervsejendomme. Kompensationen indebærer ekstra statslig finansiering til kommunerne.

Det følger af Aftale om kompensation til boligejerne og fortsat tryghed om boligbeskatningen fra 2020, at de kommunale dækningsafgiftssatser ikke kan sættes op i 2021-2028.

Det følger endvidere, at forligskredsen i god tid inden 2028 skal aftale eventuelle ændringer af de kommunale forskelle i beskatningsgrundlagene efter 2028 afledt af det nye ejendomsvurderingssystem og nye boligskatteregler.

Aftalen om kompensation for nettotab som følge af ændring af dækningsafgift for private erhvervsejendomme gælder i forlængelse heraf til og med 2028.

Partierne bag denne aftale inddrages i den nærmere udformning af kompensationsordningen.