Eigtved Pakhus i København danner lige rammen for domsafsigelsen mod tidligere Venstreminister Inger Støjberg. Der er taler, demonstrationer og tilråb fra mange fremmødte, også politiet er mødt talstærkt op, fortæller Danske Digitale Medier A/S’ Politiske redaktør, Matthias Runge Madsen.

Den tidligere udlændinge- og integrationsminister Inger Støjberg (dengang Venstre) er tiltalt for at have overtrådt ministeransvarlighedsloven i 2016, da hun besluttede, at ingen mindreårige måtte indkvarteres sammen med en ægtefælle eller samlever på danske asylcentre. Her forlanger anklagerne mindst fire måneders fængsel, imens forsvarer kræver frifindelse.

Inger Støjberg er på plads

Inger Støjberg har sat sig på sin plads i rigsretten sammen med sine forsvarere, Nicolai Mallet og René Offersen. I den anden side af salen sidder anklagerne, Anne Birgitte Gammeljord og Jon Lauritzen.

Det er en historisk dag. Thomas Rørdam har netop læst op, at Inger Støjberg dømmes. 25 ud af 26 dommere er enige i dommen.

Undtagelsesfri pressemeddelelse afgørende

Thomas Rørdam er ved at læse op af dommens præmisser.

Rørdam forklarer, at flertallet af dommerne har fundet frem til, at en pressemeddelelse fra 10. februar 2016 er den afgørende faktor.

– Flertallet finder det bevist, at den praksisændring, som Inger Støjberg besluttede, der skulle adminstreres efter, er den der fremgår af pressemeddelelsen, siger Rørdam.

– Flertallet finder det bevist, at notatets ordning blev forladt, lyder det fra Thomas Rørdam.

Læs dommen her

Inger Støjberg er fundet skyldig i forsætlig overtrædelse af ministeransvarlighedslovens § 5, stk. 1. Straffen er fastsat til ubetinget fængsel i 60 dage.

Fhv. minister Inger Støjberg var ved Rigsretten tiltalt for overtrædelse af ministeransvarlighedslovens § 5, stk. 1, ved at være ansvarlig for, at Udlændingestyrelsen i perioden fra den 10. februar 2016 og indtil senest den 12. december 2016 iværksatte og fastholdt en indkvarteringsadministration, hvorefter der i et antal sager blev adskilt ægtefæller og samlevende par indkvarteret i asylsystemet, hvor mindst den ene part var under 18 år, i strid med Den Europæiske Menneskerettighedskonventions (EMRK) artikel 8 og under tilsidesættelse af almindelige forvaltningsretlige grundsætninger.

Flertallet af dommerne i Rigsretten (25 ud af 26 dommere) fandt, at det var bevist, at Inger Støjberg den 10. februar 2016 besluttede, at der skulle gælde en indkvarteringsordning uden mulighed for undtagelser, således at alle asylsøgende ægtefæller og samlevende par, hvor den ene var en mindreårig på 15-17 år, skulle adskilles og indkvarteres separat på hver sit asylcenter.

Beslutningen indebar, at Udlændingestyrelsen i perioden fra den 10. februar til den 18. marts 2016 iværksatte og fastholdt en indkvarteringsadministration, som var i strid med EMRK artikel 8 og almindelige forvaltningsretlige grundsætninger. Herved havde Inger Støjberg i objektiv henseende handlet i strid med ministeransvarlighedslovens § 5, stk. 1.

Flertallet fandt endvidere, at overtrædelsen kunne tilregnes Inger Støjberg som forsætlig.

Der fandtes ikke grundlag for at pålægge Inger Støjberg strafansvar for Udlændingestyrelsens eventuelt lov- og konventionsstridige indkvarteringsadministration i perioden efter den 18. marts 2016.

En dommer stemte for at frifinde Inger Støjberg.

For så vidt angår straffastsættelsen fandt et flertal på 15 dommere, at Inger Støjberg skulle idømmes en ubetinget fængselsstraf. Af flertallets 15 dommere stemte 10 dommere for at fastsætte straffen til fængsel i 3 måneder, og fem dommere stemte for fængsel i 60 dage.

Blandt de resterende 11 dommere stemte 9 dommere for at fastsætte straffen til betinget fængsel i 60 dage, en dommer stemte for bødestraf, og en dommer stemte for strafbortfald.

Resultatet af stemmeafgivningen blev, at straffen blev fastsat til ubetinget fængsel i 60 dage, jf. rigsretslovens § 67 sammenholdt med retsplejelovens § 216, stk. 2.

Rigsretten er en dansk domstol, der behandler og afsiger domme mod ministre, der er tiltalt for ulovlig embedsførelse. Det retlige indhold af ministeransvaret er fastlagt i ministeransvarlighedsloven, der har sin baggrund i § 13 i Grundloven, ifølge hvilken ministrenes ansvarlighed bestemmes nærmere ved lov.