Vejle vil være Danmarks bedste kommune for friluftsliv ved at bevare og udvikle vores fantastiske natur. Gennem Natur- og Stipuljen ønsker Vejle Kommune at understøtte borgerdrevne projekter, der kan være til gavn for naturen og friluftslivet i kommunen. Måske kender lige præcis du en smuk perle, som har brug for et løft. Måske har du oven i købet talt med naboerne i området om, at det ville være dejligt med f.eks. en ny sti, rydning af pil ved vandhullet eller noget helt tredje. I så fald vil vi rigtigt gerne høre fra dig.

“I Vejle kommune har vi rigtig gode erfaringer med samskabelse, og Natur- og Stipuljen er et fremragende redskab til netop dette. Puljen er også god, fordi den hjælper os med at skabe relationer til vores borgere, lodsejere og organisationer; relationer som vi kan bruge i fremtidige projekter,” siger Søren Peschardt, 1. viceborgmester og formand for Natur- & Miljøudvalget, Vejle Kommune.

Kommunen støtter projekter, der kan genskabe eller forbedre naturen til gavn for dyr og planter, og som sikrer bedre sammenhæng mellem mindre naturområder i landskabet. Desuden lægger vi vægt på, at projektet medvirker til at fremme folks muligheder for at få flere oplevelser i naturen.

Fokusområder i 2016

Alle projekter, der har med natur- og friluftsliv at gøre, vil komme i betragtning. Blandt friluftsprojekterne prioriterer vi projekter, der indeholder oprettelse af overnatningspladser, f.eks. med shelters. I forhold til naturprojekter prioriterer vi, at samskabelse indgår som en del af projektet. Vi synes nemlig, at det er et ekstra plus, når naturpleje kan være grobund for et socialt fællesskab. Projekter, der falder udenfor de prioriterede fokusområder, er meget velkomne og vil også have mulighed for at opnå tilskud.

En fælles opgave

For at komme i betragtning forventer Vejle Kommune, at du som ansøger selv bidrager med mindst halvdelen af udgiften til realisering af projektet – enten økonomisk eller i form af eget arbejde. Vejle Kommune yder normalt kun tilskud til selve projektet, og det vil derfor primært være ansøgeren selv, der står for projektets gennemførelse. Al fremtidig drift og vedligeholdelse skal ansøger / lodsejer også selv stå for.

Der ydes typisk tilskud på 5.000 – 50.000 kr. afhængig af projektet. I projekter, hvor du opsætter hegn, forventer vi, at du skaffer de nødvendige dyr til afgræsningen samt indgår en græsningsaftale af minimum 5 års varighed. Tilskuddet er betinget af, at projektet gennemføres i løbet af 2016.

Niende år med Natur- og Stipuljen Natur- og Stipuljen blev oprettet i 2008, og siden da har Vejle Kommune støttet en lang række projekter via puljen. Der er ydet tilskud til flere stiprojekter og til etablering af rekreative faciliteter, som f.eks. udsigtsplatforme og shelters. Derudover har projekter, der har til formål at sikre forskellige lysåbne naturarealer bl.a. enge og overdrev, også modtaget tilskud til rydning og etablering af hegning med henblik på afgræsning.

Af de 17 projekter der blev tildelt midler i 2015 blev der bl.a. gennemført et godt projekt ved Himmelpind, hvor de lokale initiativtagere har sikret, at man fortsat kan forcere de stejle stier nu støttet af et fint gelænder.

Et andet flot eksempel på et projekt med høj grad af samskabelse er Natur- og Stipuljeprojektet fra Bjerlev Hede. Her fik Danmarks Naturfredningsforening tilskud til anskaffelse af redskaber for at kunne udføre naturpleje på Bjerlev Hede. Sidenhen har entusiaster mødtes ved flere lejligheder og fjernet tilgroning fra heden.

Hvis du ønsker at søge om midler til et projekt, kan du finde ansøgningsskema og vejledning på kommunens hjemmeside: http://www.vejle.dk/naturogstipuljen

 

Ansøgningsfrist er 10. april 2016.

Faktaboks

Eksempler på projekter, der kan søges tilskud til:

  • Natur-, vandre- og ridestier
  • Primitive telt- og lejrpladser
  • Fugle- og udkigstårne
  • Rydning af buske og træer på værdifulde overdrev og enge
  • Opsætning af hegn til afgræsning af overdrev og enge
  • Forbedring af små naturområder (eksempelvis levested for sommerfugle og andre insekter)
  • Rydning af trævækst samt anden pleje på heder
  • Bekæmpelse af problemarter fx kæmpebjørneklo eller rynket rose