Et stigende pres på embedsapparatet, der skal levere løsninger til borgerne hver dag i et fortsat hastigt udviklende kommunikationssamfund, kan betyde embedsmæssige udfordringer. De betroede stillinger, ofte dyrt betalte, kan også give den enkelte embedsansatte stor magt. Ikke mindst på chefposterne kan fristelsen til at administrere skævt opstå, hvis der er karriere og personlige ambitioner på spil.

Der skyller en bølge af opgør ind over Danmark, hvor ansvarligheden i den offentlige forvaltning er kommet under lup. Medierne har afsløret skandaler, og ofte ender man med at stille det samme spørgsmål: Hvordan kunne det ske? I Middelfarts nabokommune, Fredericia, har 2021 været et år med overskrifter, hvor man også har indført en whistleblowerordning. Og i Middelfart gør man nu det samme:

Den 17. december 2021 er ordningen trådt i kraft. Og som Middelfart Kommune selv formulerer det, så skal ordningen ”medvirke til at forebygge alvorlige fejl og forsømmelser”. Tidligere ansatte, samarbejdspartnere, frivillige, praktikanter og leverandører har nu mulighed for helt anonymt at underrette om kritisable forhold i Middelfart Kommune. Det understreges at det skal være ”uden at frygte for negative konsekvenser”.

Intentionen er således lagt på forebyggelse, derved at whistleblowerordningen skal gøre det klart for Middelfart Kommunes embedsansatte, at eventuelle forsømmelser risikerer at ende hos et advokatfirma, der undersøger påstandene. Kommunen har til formålet oprettet en digital webportal. Denne håndteres af advokatfirmaet Bech-Bruun der fungerer som ekstern leverandør. Hvis en henvendelse er relevant, vil den ende hos Middelfart Kommunes Whistleblowerenhed.

– Ordningen skal ses som et supplement til den direkte og daglige kommunikation på arbejdspladsen og det almindelige arbejdsmiljø-, ledelses- og tillidsmandssystem, som også fremadrettet vil være det primære samarbejds- og dialogforum. Byrådet har besluttet at indføre ordningen som følge af et EU-direktiv, skriver Middelfart Kommune.

På webportalen Safe2Whistle, der kan tilgås via Middelfart Kommunes hjemmeside, har en anmelder således mulighed for anonymt at give sig til kende. Ved en indberetning ønsker man at en eventuel whistleblower har en rimelig grund til at formode, at det man underetter om er korrekt, at det falder indenfor ordningen og at en afdækning er i offentlighedens interesse. Der kan indberettes om overtrædelser af EU-ret og andre alvorlige lovovertrædelser eller alvorlige forhold i kommunen.

Af eksempler nævnes der strafbare forhold, herunder overtrædelse af tavshedspligt, misbrug af økonomiske midler, tyveri, svig, underslæb, bedrageri og bestikkelse. Grove og gentagne overtrædelser af anden lovgivning eller forvaltningsretlige principper, herunder magtanvendelse, forvaltningslov, offentlighedslov, krav om saglighed, magtfordrejning og proportionalitet. Seksuel chikane og andre grove personrelaterede konflikter på arbejdspladsen, f.eks. grov chikane.

Middelfart Kommune har endnu ikke tilkendegivet, hvordan man i praksis undersøger henvendelser, efter at de er tilsendt fra advokatfirmaet Bech-Bruun.